Regulamin

 REGULAMIN

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 §1

Postanowienia ogólne

 

1.      Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej UTW, jest wyodrębnioną jednostką wchodzącą w skład Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

2.      Siedziba UTW mieści się w Krakowie przy al. 29 Listopada 46.

  

§2

Zadania UTW

 

1.      Zadaniem UTW jest propagowanie wśród osób, które zakończyły aktywność zawodową, modelu ustawicznego kształcenia polegającego m.in. na:

a)      szerzeniu i upowszechnieniu wiedzy,

b)      społecznej aktywizacji poprzez uczestnictwo w inicjatywach edukacyjnych, artystycznych i innych UTW,

c)      promocji zdrowego i aktywnego trybu życia.

2.      UTW może prowadzić działalność dochodową.

 

§3

Słuchacze

 

1.      Słuchacze UTW może być każda osoba, która zakończyła aktywność zawodową, a pragnie pogłębiać swoją wiedzę i przejawia chęć dalszego rozwoju intelektualnego i fizycznego.

 

§4

Organizacja UTW

 

1.      Działalnością UTW kierują:

a)      Rada Programowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zwana dalej Radą,

b)      Kierownik UTW.

2.      W skład Rady wchodzą:

a)      Kierownik UTW – przewodniczący Rady,

b)      wskazani przez dziekanów przedstawiciele wydziałów – po jednym z każdego wydziału.

3.      Radę powołuje Rektor.

4.      Członkiem Rady może być zatrudniony na Uczelni nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień doktora.

5.      Kadencja Rady trwa 5 lat. W trakcie kadencji, w uzasadnionych przypadkach, mogą być dokonywane zmiany składu osobowego Rady w trybie zgodnym z jej powołaniem.

6.      Kierownika UTW powołuje Rektor na okres 2 lat. Powołanie może być odnawiane, w tym na okres 1 roku.

7.      Kierownikiem UTW może być zatrudniony na Uczelni nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień doktora.

  

§5

Organizacja toku studiów

 

1.      Zadania, o których mowa w §2, UTW realizuje poprzez:

a)      wykłady;

b)      ćwiczenia, konwersatoria, seminaria;

c)      prace dyplomowe;

d)      wyjazdy tematyczne;

e)      kursy językowe;

f)       zajęcia ruchowe;

g)      konsultacje z wykładowcami.

2.      UTW inicjuje i podejmuje działania na rzecz powstania zespołów muzycznych i grup artystycznych, w tym: kabaretu, chóru i innych. Za prowadzenie rejestru zespołów i grup odpowiada Dyrektor CKiKU.

3.      Zajęcia dla słuchaczy prowadzą nauczyciele akademiccy Uczelni i zaproszeni goście.

4.      Rada ustala zakres tematyki realizowanej w ramach UTW oraz szczegółowy harmonogram zajęć na dany rok akademicki.

5.      Warunkiem prowadzenia zajęć, o których mowa w ust.1, jest utworzenie grupy liczącej co najmniej 50 słuchaczy.

6.      Na wniosek słuchaczy mogą być organizowane dodatkowe odpłatne zajęcia, w tym kursy i zajęcia z dziedziny: kultury, sztuki, gimnastyka rehabilitacyjna i inne.

7.      Za zgodą Kierownika UTW słuchacze mogą organizować konferencje i seminaria oraz inne przedsięwzięcia okolicznościowe nieobjęte planem zajęć.

8.      Słuchacze uczestniczą w zajęciach według własnego wyboru. Słuchacz może wybrać dowolną ilość przedmiotów, w których chce uczestniczyć.

9.      Obecność na wszystkich wybranych zajęciach nie jest obowiązkowa.

10.  Po zakończeniu semestru słuchacz może otrzymać wpis do indeksu.

11.  Słuchacz otrzymuje indeks i dyplom ukończenia UTW, które mają charakter symboliczny.

12.  Rok akademicki kończy się uroczystym rozdaniem dyplomów.

  

§6

Rekrutacja

 

1.       Rekrutacja prowadzona jest raz w roku we wrześniu przez Kierownika UTW.

2.       Kandydat na słuchacza UTW zobowiązany jest do złożenia:

a)       podanie o przyjęcie w poczet słuchaczy UTW;

b)      dwóch fotografii;

c)       dowodu wniesieni opłat, o których mowa w ust.3.

3.       Każda osoba występująca w poczet słuchaczy UTW zobowiązana jest wnieść:

a)       opłatę wpisową;

b)      opłatę semestralną.

Wysokość opłat ustala Rektor odrębnym zarządzaniem.

§7

Finansowanie UTW

 

1.      Podstawę działalności UTW stanowi plan rzeczowo-finansowy, który jest częścią planu rzeczowo-finansowego CKiKU, sporządzonego i wykonanego zgodnie z zasadami określonymi „Regulaminem wewnętrznej gospodarki finansowej” Uczelni.

2.      Opłaty wpisowe, semestralne oraz różne formy sponsoringu stanowią dochód Uczelni i podlegają ewidencji na zasadach obowiązujących w Uczelni.

3.      Ewidencję wszelkich wpływów i wydatków UTW prowadzi Kwestura.

 

§8

Przepisy końcowe

 

1.      Do realizacji zadań, o których mowa w §2, UTW współpracuje z:

a)      innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni;

b)      innymi Uczelniami;

c)      innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku;

d)      organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie kraju,

e)      wszelkimi innymi podmiotami realizującymi cele pokrewne z celami UTW.

2.      Niniejszy Regulamin został zatwierdzony w trybie określonym w §2 ust.2 Regulaminu organizacyjnego Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego UR (wprowadzonego w życie Zarządzeniem Rektora Nr 4/2015 z dnia 30 stycznia 2015r.) i wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 

 

 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.

 

 Kraków, dnia 27 lutego 2015 r.

Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego
w Krakowie
Al. 29 Listopada 50
31-425
Kraków
12 662 53 25
12 662 51 83
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: Emil Szanduła